Navetten

Fir d’Kanner an d’Erwuessener gemitterlech op de Beachdref ze bréngen, hunn mir Navetten organiséiert. 

Dës fuere Méindes, Mëttwochs a Samschdes.

Depart ass ëmmer um 14:00 – 16:00 – 19:00 – 21:00